Výhody programu pro naši školku

Proč se certifikovat s "Ufíkem"?

Je hned několik zásadních výhod, které přináší účast a certifikace v programu Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět:   

1. Zdraví dětí a prevence úrazů

2. Jistota – plníme všechny legislativní povinnosti

3. Posílení důvěry, vyjádření odpovědnosti a prestiž​​​​​​​

4. Informace, novinky a tipy – podpora na webu

1. Zdraví dětí a prevence úrazů 

Zdraví dětí a prevenSplnění požadavků programu a ověření skutečného stavu znamená, že se školka opravdu věnuje prevenci úrazů s řádnou a očekávanou pečlivostí a systematicky vyhledává a odstraňuje rizika – pro děti i pro dospělé. To samozřejmě snižuje pravděpodobnost, že dojde k úrazu nebo ohrožení zdraví. Úraz dítěte je určitě pro každého pedagoga noční můrou z pohledu poškození zdraví dítěte i z hlediska vlastní odpovědnosti, možného pocitu selhání, vyšetřování a možných dopadů na dítě, pedagoga i školku samotnou. Každý významnější úraz ovlivňuje nejen poškozenou osobu, ale také její okolí. Mění způsob a kvalitu života a přináší mnohá omezení. A následky mohou přetrvávat týdny, měsíce, roky nebo po zbytek života. Snížení pravděpodobnosti úrazů a poškození zdraví je tedy zcela určitě největším a nejdůležitějším přínosem účasti v tomto programu.ce úrazů 

2. Jistota – plníme všechny legislativní povinnosti 

Velmi důležitá je jistota a vědomí zřizovatelů, vedení a pracovníků mateřských škol, že v praxi splňují všechny právní a ostatní předpisy a požadavky na ně kladené v oblasti BOZP, PO a bezpečnosti dětí. Není jich rozhodně málo a při náročné pedagogické práci a vytížení personálu ve školkách nezbývá mnoho času na jejich studium a zapracovávání do reálného života školky. Splnění požadavků programu Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět a každoroční nezávislý audit pravidelně odhalí možné nedostatky nebo chybějící prvky. Výsledky a zjištění auditu neslouží k žádnému pokutování a pranýřování školky a jejích pracovníků, ale jsou jen a jen nástrojem školky pro její zlepšování se v této oblasti, odstraňování možných chyb a využívání příležitostí. Účast v programu dává tedy mateřské škole i jejím zaměstnancům jistotu, že v oblasti BOZP, PO a bezpečnosti dětí dělají vše, co od nich očekávají zákonné předpisy i požadavky správné praxe. Že v případě nehody, která se bohužel může stát i ve velmi bezpečném prostředí, nebude její příčinou opomenutí nebo neplnění právních a ostatních požadavků. Dodává sebevědomí a pocit, že se není nutno obávat kontrol a inspekcí státních orgánů (SÚIP, OIP, KHS, ČŠI, HZS) – protože systém a plnění požadavků jsou na úrovni BOZP, PO a bezpečnosti dětí důkladně prověřeny.

3. Posílení důvěry, vyjádření odpovědnosti a prestiž - projevuje se na několika úrovních

Důvěra rodičů ke školce – pravidelný nezávislý audit a obdržení certifikátu je pro rodiče dětí významným signálem, že školka skutečně v každodenním životě splňuje náročné požadavky na BOZP, PO a ochranu dětí, že se zaměřuje na tuto oblast a věnuje jí prvořadou pozornost. Ubezpečuje a ujišťuje rodiče o něčem, co je pro ně důležité a zásadní, a v co zatím mohli jen doufat a věřit na základě svých krátkých zkušeností a postřehů při návštěvách školky a na základě většinou laických znalostí této rozsáhlé problematiky.

Posílení důvěry zřizovatele ke školce a jejímu vedení – je pro hladkou a pozitivní spolupráci mezi oběma stranami značně důležitá. Vědomí, že školka splňuje právní a ostatní předpisy i další požadavky na BOZP, PO a bezpečnost dětí, že je ve školce významně snížena pravděpodobnost úrazů a poškození zdraví a že jí v tomto směru nehrozí sankční postihy ze strany oprávněných úřadů a státních orgánů, jistě přispívá k lepším vzájemným vztahům a k důvěře ve vedení školky a k práci jejích zaměstnanců.

Důvěra veřejnosti a dalších stran –  prezentování se certifikátem a účastí v tomto programu pomáhá posílit důvěru v dobrou práci celé mateřské školy a jejích zřizovatelů v očích veřejnosti, obce, dodavatelů a dalších případných zainteresovaných stran.

Vyjádření vysoké odpovědnosti zřizovatelů, vedení a zaměstnanců mateřské školy
Účast v programu Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět, splnění jeho podmínek a obdržení certifikátu je současně vyjádřením vysoké odpovědnosti a závazku zřizovatelů, vedení a zaměstnanců mateřské školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a k předcházení úrazů dětí i pracovníků školky. Splnění podmínek programu vyžaduje úsilí, práci a skutečnou starost a zájem vytvářet bezpečné prostředí, udržovat je a zlepšovat. To přináší i určité náklady s tím spojené. Je tedy i vyjádřením hodnot, které zřizovatelé i mateřská škola ctí.

Prestiž 
Účast v programu Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět, splnění jeho podmínek a obdržení certifikátu znamená jediné – školka se snaží dělat maximum pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předcházet úrazům dětí i pracovníků školky a je v tom opravdu dobrá.  Může se „pochlubit“ certifikátem a logem programu. Může to sdílet s rodiči, se zřizovatelem, s obcí, v rámci prezentace mateřské školy, na internetu, v médiích atd. Pomáhá to prestiži školky i jejích zřizovatelů a tomu, jak jsou vnímáni svým okolím. Pro své hodnoty, pro svoji odpovědnost a pro dobrou práci a úsilí, které tomu věnují.

4. Informace, novinky a tipy – podpora na webu

Přístupem na webové stránky pro registrované uživatele – pro účastníky tohoto programu se k Vám bude dostávat řada užitečných informací jako jsou: přehled platné legislativy, předpisů a norem v oblasti BOZP, PO a bezpečnosti dětí, upozornění na jejich změny, aktuální sezónní tipy a informace, a tipy pro zlepšování Vaší interní dokumentace. Přehledy povinné dokumentace vám zjednoduší život, abyste na nic nezapomněli. Systémové požadavky programu, jejich včasná aktualizace a upozornění na změny Vám umožní snadnou přípravu na další audit, vyjadřovat se k nim a dávat podněty pro zlepšování celého programu. Budete mít také možnost zúčastnit se seminářů a školení zajišťovaných programem Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět.

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“