Pro rodiče

Jak projekt Bezpečná školka funguje?

Jednoduše. Pokud na dveřích mateřské školy nebo na jejích internetových stránkách uvidíte našeho Ufíka, naše logo, můžete mít jistotu, že tato školka dělá a bude dělat maximum pro bezpečí dětí i personálu. Můžete mít jistotu, že splňuje potřebné rozsáhlé požadavky v této oblasti a že to bylo pečlivě ověřeno.

Všichni si přejeme, aby naše děti, které svěřujeme na významnou část téměř každého dne do nejrůznějších výchovných a vzdělávacích institucí, byly nejen kvalitně vzdělávány a rozvíjeny, ale aby bylo zejména postaráno o jejich bezpečí a zdraví. Chceme mít jistotu, že lidé, kteří o ně pečují, to vnímají jako prvořadou součást své práce a svého poslání a že i technicky je uděláno maximum pro prevenci možných úrazů a nehod. Automaticky předpokládáme, že naše děti budou každý den odcházet ze školek domů šťastné, spokojené a stejně tak zdravé, jako když do nich přicházely. Za tím, aby to tak doopravdy bylo, se však skrývá nemálo práce a úsilí.

Bezpečná školka se soustředí na dva základní prvky:
 

  • Lidé zapojení do výchovy a péče o děti v mateřských školách -  prvořadost bezpečí  a prevence úrazů  dětí i ostatních osob v jejich smýšlení, rozhodování a každodenním jednání i při náročné práce dětmi. Pro personál zajišťujeme odborné školení v této oblasti a zároveň ověřujeme, že byly splněny veškeré předepsané kvalifikační požadavky a odborná způsobilost.
  • Prostředí (podmínky) v mateřských školách -  zajišťujeme, že organizační i technické podmínky, stav a konstrukce budov, zahrad, vybavení a pomůcek přispívají k vysoké úrovni bezpečí  a prevence úrazů  a nepředstavují nechtěné nebo skryté riziko a nebezpečí. Proto nejen ověřujeme, že školky plní zákonem stanovené technické a organizační požadavky, ale máme celou řadu vlastních požadavků zaměřených speciálně na bezpečnost dětí zohledňujících jejich stupeň rozvoje a schopností. To zahrnuje vnitřní i venkovní prostory, konstrukce a design nábytku, vybavení, hraček, prolézaček apod. Ale i podmínky a způsob za kterých a jek je děti využívají a jak jsou chráněny před možným úrazem. Specifickou pozornost věnujeme dostupnosti – respektive zajištění nedostupnosti nebezpečných látek a předmětů, pomůckám jako jsou lepidla, barvičky a pastelíny jejich vhodnosti pro používání. Věnujeme se i organizaci vycházek, jejich plánování a minimalizaci rizik v jejich průběhu atd.

Co tedy musí školka splňovat, aby dostala našeho „Ufíka“ – aby byla z našeho pohledu doopravdy bezpečná?

  1. Musí prokázat, že má efektivně nastavený systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Musí splňovat veškeré platné právní i ostatní předpisy v této oblasti.
  2. Budovy, zahrady, vybavení, pomůcky a další podmínky prostředí uvnitř školek musí kromě právně závazných požadavků a norem odpovídat také požadavkům na bezpečný design z pohledu užívání malými dětmi. Musí být v dobrém technickém stavu a řádně udržované.
  3. Lidé, kteří se ve školce dětem věnují a pečují o ně, musí procházet pravidelným každoročním školením a workshopem zaměřeným na bezpečnost práce a na zajištění bezpečnosti dětí včetně vyhledávání, rozpoznávaní a odstraňování rizik a nebezpečí.
  4. Bezpečná školka musí prokázat, že výše uvedené požadavky dostatečně a pravidelně kontroluje a že se v této oblasti neustále zlepšuje.
  5. Bezpečná školka musí každý rok projít nezávislým auditem za přítomnosti auditorů systému „Bezpečná školka“, a pouze pokud splní výše uvedené požadavky, obdrží náš certifikát.

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“