Podrobněji o našem programu

Jak program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět funguje?

Jednoduše. Pokud na dveřích mateřské školy nebo na jejích internetových stránkách uvidíte našeho Ufíka, naše logo, můžete mít jistotu, že tato školka dělá a bude dělat maximum pro bezpečí dětí i personálu. Můžete mít jistotu, že splňuje potřebné  požadavky v této oblasti a že to bylo pečlivě ověřeno.
Všichni si přejeme, aby naše děti, které svěřujeme na významnou část téměř každého dne do nejrůznějších výchovných a vzdělávacích institucí, byly nejen kvalitně vzdělávány a rozvíjeny, ale aby bylo zejména postaráno o jejich bezpečí a zdraví. Chceme mít jistotu, že lidé, kteří o ně pečují, to vnímají jako prvořadou součást své práce a svého poslání a že i technicky je uděláno maximum pro prevenci možných úrazů a nehod. Automaticky předpokládáme, že naše děti budou každý den odcházet ze školek domů stejně tak šťastné, spokojené a zdravé, jako když do nich přicházely. Za tím, aby to tak doopravdy bylo, se však skrývá nemálo práce a úsilí.

Soustředíme se na dva základní aspekty:

  1. Na lidi zapojené do výchovy a péče o děti v mateřských školách – prvořadost bezpečí a prevence úrazů dětí i ostatních osob v jejich smýšlení, rozhodování a každodenním jednání i při náročné práci s dětmi. Ověřujeme, že jsou splněny veškeré předepsané kvalifikační požadavky a odborná způsobilost. Posuzujeme, zda je bezpečnost pevně zakotvena nejen ve vzělávacích programech a vnitřních předpisech, ale i v každodenním životě a běhu mateřské školy - v její kultuře.
     
  2. Na prostředí a podmínky – zajišťujeme a ověřujeme, že organizační i technické podmínky, stav a konstrukce budov, zahrad, vybavení a pomůcek přispívají k vysoké úrovni bezpečí a prevence úrazů a nepředstavují nechtěné nebo skryté riziko a nebezpečí. Proto ověřujeme, že školky plní nejen zákonem stanovené technické a organizační požadavky, ale máme také řadu vlastních požadavků zaměřených speciálně na bezpečnost dětí zohledňujících jejich stupeň rozvoje a schopnosti. Ty zahrnují vnitřní i venkovní prostory, konstrukce a design nábytku, vybavení, hraček, průlezek apod. Přezkoumáváme jak jsou děti chráněny před možnými úrazy a riziky. Specifickou pozornost věnujeme dostupnosti – respektive zajištění nedostupnosti nebezpečných látek a předmětů pro děti, pomůckám jako jsou lepidla, barvičky a pastelíny, drobné předměty, jejich vhodnosti pro používání v daném věku. Věnujeme se i organizaci vycházek a mimoškolních aktivit, jejich plánování a minimalizaci rizik v jejich průběhu atd.atd.

Co tedy musí školka splňovat, aby dostala našeho „Ufíka“?

  1.  Musí prokázat, že má efektivně nastavený systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Musí splňovat veškeré platné právní i ostatní předpisy v této oblasti.
  2. Budovy, zahrady, vybavení, pomůcky a další podmínky prostředí uvnitř školek musí kromě právně závazných požadavků a norem odpovídat také požadavkům na bezpečný design z pohledu užívání malými dětmi. Musí být v dobrém technickém stavu a řádně udržované.
  3. Lidé, kteří se ve školce dětem věnují a pečují o ně, musí procházet pravidelným každoročním školením zaměřeným na bezpečnost práce a na zajištění bezpečnosti dětí včetně vyhledávání, rozpoznávání a odstraňování rizik a nebezpečí. Musí se zaměřovat i na vhodné a bezpečné chování dětí a jejich vztahy mezi sebou navzájem a dbát o včasnou identifikaci a řešení případných projevů šikany.  
  4.  Bezpečná školka musí prokázat, že všechny výše uvedené požadavky dostatečně a pravidelně kontroluje a že se v této oblasti neustále zlepšuje.
  5.  Bezpečná školka prochází každý rok nezávislým auditem za přítomnosti auditorů programu Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět, a pokud splní uvedené požadavky shrnuté do více než 150 konkrétních bodů – auditních kritérií - obdrží na jeden rok náš certifikát.

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“