Podmínky pro fungování pískovišť v MŠ

​PODMÍNKY PRO FUNGOVÁNÍ PÍSKOVIŠŤ V MŠ

Hra na dětském pískovišti patří k tradičním a nejoblíbenějším venkovním aktivitám nejmenších dětí. Správné nebo naopak nesprávné provozování a péče o pískoviště však může mít významný dopad na zdraví dětí, které jej navštěvují.

Aby bylo možné předejít rizikům spojeným právě s hraním na pískovištích, je provozovatel venkovní hrací plochy, která obsahuje i pískoviště s pískem určeným pro hry dětí, povinen zajistit:

  1. aby písek splňoval hygienické limity pro mikrobiální, chemické a parazitární znečištění písku
  2. Aby konstrukce pískoviště nevytvářela místa představující zvýšené nebezpečí úrazu.

Téměř každá mateřská škola, potažmo její zřizovatel, jsou tedy povinni plnit hygienické požadavky na provoz pískoviště, které vlastní nebo provozují:

1) Provozovatel je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity stanovené vyhláškou.

2) V provozním řádu musí provozovatel uvést podmínky provozu hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů. Součástí provozního řádu má být doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika.

3) Stavební řešení hracích ploch není legislativně upraveno. Pouze se doporučuje: oplocení hrací plochy, vhodné zakrytí pískoviště, tak aby konstrukce či manipulace s ním nevytvářela další nebezpečí pro děti nebo personál školek, pravidelné prohrabování písku, pravidelná obměna písku v pískovištích, písek od dodavatele s dokladem vyhovujícím požadavkům vyhlášky o obsahu chemických látek v písku.

4) Konstrukce pískoviště by neměly mít ostré hrany, rozbitý povrch vytvářející otřepy a třísky, Použité nátěrové a impregnační prostředky by měly být vhodné pro děti.

5) Písek by neměl obsahovat větší či menší kameny.

6) Pískoviště umístěná v zástavbách obcí a měst je nutno před vstupem dětí vizuálně kontrolovat na přítomnost nežádoucích předmětů (injekční stříkačky, střepy, zbytky pokrmů a nápojů atd.).

7) Pozor na zakrývání pískoviště s vlhkým pískem – hrozí riziko rozvoje plísní.

MYSLETE NA TO, ŽE I DOMÁCÍ PÍSKOVIŠTĚ BY MĚLO BÝT VHODNĚ ZAKRYTO, TAK ABY NEDOCHÁZELO KE ZNEČIŠTĚNÍ OD VOLNĚ SE POTULUJÍCÍCH ZVÍŘAT.

Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“